Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin ustala zasady wykonywania przez mnie prac zleconych przez Państwo – a więc przez naszego Klienta, i został spisany w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług oferowanych przez Dragon AR – Adam Rybak. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i o kierowanie do mnie wszelkich pytań, jeżeli jakiekolwiek kwestie okażą się dla Państwa niejasne.

Definicje
Dragon-AR– Adam Rybak, ul. Kraszewskiego 1B/18, 41-400 Mysłowice, email: dragon.adamrybak@gmail.com, tel. 504 763 912.
Klient – klient Dragon-AR.
Strony – łącznie Dragon-AR oraz Klient.
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Dragon AR.

 1. Akceptacja Regulaminu
  1.1. Korzystanie z usług Dragon-AR oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych bez konieczności wyrażenia dodatkowego oświadczenia.
  1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na https://www.Dragon-AR.pl oraz zostanie dodatkowo przesłany bezpośrednio Klientowi.
 2. Zlecenie prac Dragon-AR
  2.1. Prace mogą być zlecone przez Klienta w dowolnej formie i w dowolny sposób.
  2.2. Zakres zleconych prac oraz wynagrodzenie określa każdorazowo oferta Dragon-AR i wspólne ustalenia Stron.
 3. Prawa i Obowiązki Klienta
  3.1. Dragon-AR wykonuje zdjęcia lub/i filmy promocyjne przy wykorzystaniu materiałów wykonanych przez Dragon-AR lub/i znajdujących się na stronie internetowej Klienta, na mediach społecznościowych Klienta oraz w każdym innym serwisie przez niego wskazanym (np. Instagram). Aby to było możliwe Klient upoważnia Dragon-AR do pobrania materiałów takich jak zdjęcia, opisy oraz logo Klienta i nagrania, z jego strony internetowej i z mediów społecznościowych Klienta. Materiały te zostaną wykorzystanie wyłącznie dla wykonania prac zleconych przez Klienta.
  3.2. W zakresie, w jakim okaże się to niezbędne, Klient dostarczy Dragon-AR dodatkowe materiały i informacje jakie będą miały znaleźć się w filmie promocyjnym. Klient udzieli ponadto niezbędnej pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności czy tematyki filmów promocyjnych.
  3.3. Klient upoważnia Dragon-AR do wprowadzania zmian w materiałach na potrzeby przygotowywanych filmów promocyjnych.
  3.4. Klient zobowiązuje się do pełnej współpracy z Dragon-AR w toku realizacji zleconych prac, w tym do terminowego dostarczania materiałów i informacji oraz dokonywania ustaleń odnośnie zleconych prac.
  3.5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczane przez niego materiały i informacje oraz za materiały i informacje jakie Dragon-AR pozyska ze strony internetowej Klienta w celu realizacji prac. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność, że użycie tych materiałów nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich.
 4. Prawa i Obowiązki Dragon-AR
  4.1. Dragon-AR zapewnia, że wykorzysta materiały Klienta wyłącznie do wykonania prac zleconych przez Klienta.
  4.2. Dragon-AR zapewnia również, że rezultaty prac będą wolne od wad i obciążeń prawnych oraz nie będą naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
  4.3. Dragon-AR poinformuje Klienta o wszelkich trudnościach mogących wystąpić w przygotowaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w tym także z przyczyn tkwiących w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach.
 5. Terminy realizacji
  5.1. Termin realizacji zleconych prac zostanie każdorazowo ustalony przez Strony podczas przyjęcia zlecenia przez Dragon-AR.
  5.2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej czas realizacji zlecenia liczony jest od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: zdjęcia, opis prowadzonej działalności, inne istotne informacje, logotyp.
  5.3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  5.4. Dragon-AR zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszym Regulaminie.
  5.5. Dragon-AR nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac spowodowane przez Klienta.
 6. Realizacja prac przez Dragon-AR
  6.1. Rezultaty prac wykonanych przez Dragon-AR zostaną udostępnione dla Klientowi na stronie www podanej w e-mail.
  6.2. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
  6.3. Dragon-AR zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Klienta oraz przedstawienia poprawionych prac w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Klienta.
  6.4. Brak uwag Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację prac wykonanych przez Dragon-AR.
  6.5. Za prace Klient zapłaci Dragon-AR wynagrodzenie zgodne z ofertą ustaloną pomiędzy Stronami.
  6.6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Dragon-AR przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 7. Prawa autorskie
  7.1. Zlecenie Klienta będzie realizowane przez Dragon-AR przy możliwym wykorzystaniu: materiałów dostarczonych przez Dragon-AR lub/i materiałów i informacji Klienta lub/i plików graficznych pozyskanych z serwisów zewnętrznych lub/i animacji pozyskanych z serwisów zewnętrznych lub/i muzyki pozyskanej z serwisów zewnętrznych.
  7.2. Rezultaty prac wykonane przez Dragon-AR będą stanowić oryginalną kreację stworzoną przez Dragon-AR z tym zastrzeżeniem, że:
  a) materiały i informacje Klienta stanowić będą jego własność,
  b) pliki graficzne, animacje oraz muzyka pozyskana z serwisów zewnętrznych podlegać będą ograniczeniom określonym w odpowiednich licencjach tych serwisów i zgodnie z tymi licencjami będą mogły być wykorzystane.
  7.3. Realizując zlecenie Dragon-AR poinformuje Klienta o użytych elementach zewnętrznych (takie jak grafika, animacje czy muzyka), których korzystanie podlega zewnętrznym wymogom licencyjnym oraz wskaże miejsce, gdzie znajduje się treść odpowiedniej licencji na korzystanie z tych elementów. W pozostałym zakresie Klient będzie mógł korzystać z Utworów zgodnie z poniższymi zasadami.
  7.4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia należnego Dragon-AR i zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 powyżej, Dragon-AR upoważnia Klienta do korzystania z przekazanych Klientowi rezultatów prac („Utwory”) na zasadzie licencji, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów, w tym poprzez wytwarzanie i reprodukowanie kopii Utworów jak i ich elementów w formie drukowanej, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, w sposób stały lub czasowy, na wszelkich nośnikach danych znanych w chwili zawierania Umowy,
  b) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utrwalono Utwory, w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy nośników do obrotu drogą przeniesienia własności (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie Utworów, w tym w szczególności w formie drukowanej oraz za pomocą sieci Internet,
  c) rozpowszechnianie Utworów w postaci publicznego wyświetlania, odtwarzania, wykorzystania Utworów w działaniach multimedialnych, poprzez takie publiczne udostępnienie Utworów aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, opracowanie w oparciu o Utwory prezentacji multimedialnej, udostępnianie i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności przez Internet jak i poprzez zamieszczenie na serwerach nie należących do Klienta, wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych – jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM.
  7.5. Dragon-AR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania rezultatów prac wykonanych na rzecz Klienta w celu informowania o swoich usługach oraz budowy portfolio, w tym zakresie Dragon-AR może zapisywać i rozpowszechniać rezultaty prac za pośrednictwem Internetu oraz mediów społecznościowych.
 8. Reklamacje
  8.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane przez Dragon-AR niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  8.2. Reklamacja może być złożona drogą pisemną na adres Dragon-AR. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Dragon-AR zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  8.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia lub uzupełnienia.
  8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Klienta.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zleconych prac.
  9.2. Strony będą informować się niezwłocznie o zmianie swoich danych kontaktowych.
  9.3. Dragon-AR oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią odpowiedzialność.
  9.4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Dragon-AR z tym zastrzeżeniem, że Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Dragon-AR wykonało już w pełni swoje prace za zgodą Klienta. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Dragon-AR wynagrodzenie za prace wykonane i przekazane do chwili odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza (
  formularz do pobrania na https://drive.google.com/file/d/1SZPkJeCLPIHMitSTOF3W84mkQuIqOF7Z/view?usp=sharing) drogą pocztową na adres Dragon-AR podany powyżej.
  9.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze zlecania przez Klienta wykonania prac przez Dragon-AR będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
  9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.