Sesje fotograficzne
Regulamin konkursu pod nazwą „UWAGA !!! konkurs FOTO CSS 2024”, zwanego dalej „Konkursem”UWAGA !!! konkurs FOTO CSS 2024

Akcja specjalna pokaż i opisz swój samochód

Art. 1 Informacje ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „UWAGA !!! konkurs FOTO CSS 2024”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3).
2.Organizatorem Konkursu jest “Adam Rybak” www.dragon-ar.pl z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 43A, 41-400 Mysłowice, NIP 222 07 62 150, zwana dalej Organizatorem
3.Konkurs prowadzony będzie na stronie „FaceBook CSS Car Show Silesia”, nazwanego dalej „CSS Car Show Silesia” oraz serwisu www.dragon-ar.pl, zwanego dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie województwa śląskiego.
4.Partnerem w konkursie jest klub Projekt Tuners, zwana dalej Partnerem.
5.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
6.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.
7.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres mailto: kontakt@carshowsilesia.pl
Art. 2 Definicje
1.Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.
2.Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem 1 Nagrody.
3.Zadanie Konkursowe – polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia samochodu własnego poprzez komentarz na profilu Facebook CSS Car Show Silesia

Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter tylko przez uczesników wydarzenia którzy wysłali zgłoszenie oraz pojawia się na wydarzeniu.
2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 12.06.2024 r. od godziny 12:00:00 do dnia 22.06.2024 r. do godz. 13:00:00
3.Uczestnikiem w Konkursie może być pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.Uczestnicy w Konkursie mogą startować wyłącznie osobiście i indywidualnie.
5.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
6.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a.Zaakceptowania przez Uczestnika Konkursu Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie.
b.Nadesłania jednej fotografii w formacie png, jpg o wadze nie większej niż 5 MB. Nadesłane prace nie mogą przedstawiać wizerunku osób fizycznych ani chronionych znaków towarowych, nazw, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
7.Uczestnik Konkursu może przysłać wykonane przez siebie zdjęcia, które nie mogą stanowić plagiatu, być kopią innych fotografii lub ich fragmentów.
8.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację zdjęć zgłoszonych do Konkursu oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.
9.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
10.Z chwilą przesłania zdjęcia i opisu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanych fotografii (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a.Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b.Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c.Trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d.Korzystanie z fotografii poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e.Inne niż określone w lit. d korzystanie z fotografii w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f.Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g.Prawo do udostępniania fotografii, do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
11.Uczestnikowi przysługuje, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: kontakt@carshowsilesia.pl W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
13.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, dzieci pracowników oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
14.W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy, a także dzieci pracowników oraz współpracowników podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 13 powyżej.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22.06.2024 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na wydarzeniu .
2.Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu.
3.Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laurea będzie brała pod uwagę największa ilość LIKE, Serduszek.
4.Laureat Konkursu otrzymają nagrody w postaci vouchera:
Sesja Fotograficzna Motoryzacyjna.
5.Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Fundatorem nagród jest Adam Rybak.
6.Nagroda zostanie wręczona w w dniu imprezy dnia 22.06.2024 r.
7.Jeśli Laureat nie będzie mógł odebrać nagrody w dniu wskazanym w Art.5 ust. 3, będzie można odebrać ją w siedzibie biura Adam Rybak usługi fotograficzne, 41-400 Mysłowice, ul. Mickiewicza 43A, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.
8.Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, wartość nagrody nie przekracza kwotę 2000 zł brutto, a zatem nie zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie .

9.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
10.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: kontakt@carshowsilesia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Adam Rybak usługi fotograficzne, ul. Mickiewicza 43A, 41-400 Mysłowice.
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – konkurs FOTO CSS 2024”
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamację.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „konkurs FOTO CSS 2024”
1. Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest “Adam Rybak” z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mickiewicza 43A, 41-400 Mysłowice, NIP 222 07 62 150, e-mail: rodo.zgloszenia@r-1.pl (dalej jako: „my”, „Administrator”)
2. Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia do konkursu pod nazwą „I TAKI świat jest piękny” (dalej jako: „Konkurs”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail -w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zawarta umowa, zawierana poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe laureatów będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu naszej działalności i prowadzeniu działań analitycznych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
4. Dobrowolność podania danych osobowych. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
5. Odbiorcy danych osobowych. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi, platform i zasobów informatycznych;
•innym odbiorcom danych – fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
6. Transfer danych poza EOG. W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (co może mieć miejsce w szczególności w ramach korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT), zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO – w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
8. Okres przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym. Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
9. Pouczenie o przysługujących prawach. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@r-1.pl albo pisemnie na nasz adres: Adam Rybak, ul. Mickiewicza 43A, 41-400 Mysłowice. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Punkt kontaktowy. Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:
•droga mailową na adres: rodo.zgloszenia@r-1.pl
•pisemnie na adres: Adam Rybak., ul. Mickiewicza 43A, 41-400 Mysłowice.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
11. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@nto.pl